Kurikulum podpory zdraví

Cíle Kurikula podpory zdraví:

 1. Přispívat k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte
 2. Vychovávat dítě ke zdravému životnímu stylu, k odolnosti vůči stresům

Zásady Kurikula podpory zdraví:

 1.  Učitelka podporující zdraví  = učitelka má být příkladem pro děti i dospělé svým přístupem ke zdravému životnímu stylu, respektuje základní lidské potřeby, při rozhovoru snižuje polohu očí k dítěti, je pro děti starší kamarádkou a partnerkou
 2. Věkově smíšené třídy = děti nastupují k docházce i v průběhu roku, umožňujeme dětem výběr činností podle jejich schopností, respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dětí , pěstujeme u dětí vzájemnou ohleduplnost, pomoc a toleranci
 3. Rytmický řád života a dne = děti si společně určují pravidla ve třídě, všechny děti mají možnost postupné adaptace s rodiči, učitelka se přivítá s každým příchozím dítětem, stejně tak se s každým dítětem rozloučí, zajišťuje bezpečnost dětí, dodržuje pravidelný interval mezi jídly /3 hodiny/
 4. Tělesná pohoda a volný pohyb = učitelka zajišťuje u dětí každodenní pohybovou aktivitu, umožňuje spontánní pohyb, pravidelný dvouhodinový pobyt venku, vedeme děti k samostatnosti při pitném režimu, zajišťujeme pomůcky pro rozvoj jemné prstové motoriky i motoriky celého těla, dostatečně větráme a vyměňujmeme tak vzduch, přiměřeně oblékáme počasí /spolupráce s rodiči/
 5. Zdravá výživa = motivujeme děti ke konzumaci ovoce a zeleniny, poskytujeme dostatek času na stolování, dbáme na správné hygienické návyky a kulturu stolování, vedeme děti k postupné samostatnosti při obsluze u jídla, vedeme děti k tichosti u jídla
 6. Spontánní hra = poskytujeme dětem dostatek pomůcek pro spontánní činnosti, zpřístupněním hraček a společenských her umožňujeme dětem vlastní výběr i následný úklid, k tvořivým činnostem poskytujeme různorodý materiál
 7. Podnětné věcné prostředí = vytváříme útulné prostředí pro námětové hry, sledujeme nezávadný stav stavebnic, započaté a nedokončené hry se snažíme dětem ponechat k příštímu dni
 8. Bezpečné sociální prostředí = tolerujeme děti a vedeme je k samostatnosti, pěstujeme u dětí vzájemnou úctu děti-dospělí, sluší se přivítat, pozdravit, požádat, omluvit i přiznat svou chybu
 9. Participativní a týmové řešení = neustále se vzděláváme, pracujeme týmově, při práci ve třídě vycházíme ze školního programu opírající se o dílčí kompetence Kurikula podpory zdraví v MŠ
 10. Partnerské vztahy s rodiči = pravidelně konzultujeme s rodiči, využíváme anket, dotazníků za účelem zjištění názoru, snažit se zapojit rodiče do akcí a dění pořádaných školou
 11. Spolupráce mateřské školy se základní školou - snažíme se o spolupráci, akce záleží na aktuální nabídce
 12. Začlenění mateřské školy do života obce - akce záleží na aktuální nabídce

Principy Kurikula podpory zdraví:

 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce