Program MŠ

Současné předškolní vzdělávání není chápáno jako v dřívějších dobách (opatrovny dětí, hlídání apod.), ani jako příprava na školu. Nejde o rozvoj intelektových funcí, ale je kladen důraz na rozvoj emocí /EQ = emoční inteligence/.

Uskutečňuje se na základě Rámcového vzdělávacího programu. Na jeho základě je vytvořeno mnoho programů, které mají různé zaměření.

Naše mateřská škola si vybrala pro vzdělávání dětí program Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole.

Co znamená slovo "kurikulum"?

Můžeme jej přeložit jako "vzdělávání", tzn. vzdělávání zaměřené na podporu zdraví dětí, podporu zdraví dospělých osob žijících v blízkosti dítěte, na podporu a ochranu přírody.

Vzdělávání probíhá podle těchto hlavních témat Kurikula:

 • Poznávám sám sebe (tělo)
 • Učím se orientovat sám v sobě (psychika)
 • Vnímám, že tu nejsem sám (mezilidské vztahy)
 • Jsem součástí okolí (sociálně-kulturní)
 • Snažím se poznávat svět (ekologické prostředí)

To, čeho chceme ve vzdělávání dosáhnout, k čemu směřujeme nám ukazují kompetence. V Kurikulu máme tyto hlavní kompetence:

 • Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevenci nemocí
 • Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou
 • Dovede řešit problémy a řeší je
 • Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života
 • Posiluje duševní odolnost
 • Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 • Aktivně se spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech

Každá z těchto jednotlivých kompetencí má "podkompetence", které lépe specifikují kam má vzdělávání směřovat, co u dětí rozvíjet. Jsou rozepsány v kapitolce Klíčové kompetence KPZ.

 

RVP PV má taktéž své kompetence a cíle, které nám pomáhají při vzdělávání dětí (viz. RVP PV str. 7 - 12) .